XLVII sesja Rady Miasta Zabrze

14.01.2014

20 stycznia o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady Radnych zostanie przedłożonych 12 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok,
2) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2014 roku,
3) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze – Pani Małgorzaty Mańka – Szulik,
4) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego V Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
5) zmiany uchwały nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze,
6) ustalenia opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu,
7) przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Zabrze na lata 2014 – 2020,
8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
10) stanowiska Rady Miasta Zabrze dotyczącego zaskarżenia przez Prokuratora Okręgowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały nr VIII/74/11 z Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,
11) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejski Zakład Kąpielowy z siedzibą w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10 oraz utworzenia jednostki budżetowej – Miejski Zakład Kąpielowy z siedziba w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10 zgodnie z uchwałą nr II/11/02 z dnia 02.12.2002, poprzez zmianę nazwy jednostki budżetowej oraz nadanie jej nowego statutu,
12) przekazania skargi Grzegorza Modrzejewskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.