Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

31.12.2013

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem”) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zatrudniona na stanowisku Dyrektora będzie odpowiedzialna za:
– Organizację i kierowanie pracą Biura Związku;
– Wykonywanie uchwał Zarządu Związku;
– Realizację decyzji podjętych przez Zarządu Związku;
– Realizację ramowego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Związku;
– Opracowywanie planu finansowego oraz ramowego planu działalności na kolejne lata;
– Koordynowanie realizacji zadań dotyczących programu działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, w tym w szczególności monitorowania wdrażania projektów w nim ujętych, zaawansowania finansowego, monitorowania wskaźników określonych przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz składania niezbędnych informacji / raportów określonych przez Zarząd Województwa Śląskiego;
– Współpracę z gminami i powiatami w zakresie realizacji zadań statutowych;
– Pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.

Wymagania niezbędne
 Wykształcenie wyższe magisterskie;
 Udokumentowane zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych;
 Opracowanie i przedłożenie koncepcji funkcjonowania Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego;
 Znajomość następujących dokumentów:
– Projekt rozporządzenia ogólnego KE na lata 2014 – 2020
– Strategia Europa 2020
– projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z października 2013;
– projekt Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z lipca 2013;
– „Zasady Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r.;
– Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”;
– Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 j.t.);
– Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 j.t.);

Wymagania dodatkowe:
– Doświadczenie w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków, jak również realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych – co najmniej trzyletnie;
– Znajomość języka obcego – preferowany angielski;
– Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
– Umiejętność strategicznego myślenia, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu, komunikatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys zawodowy;
– list motywacyjny;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
– koncepcja funkcjonowania Biura;
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Informacje dodatkowe:
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
I etap – test merytoryczny
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Do testu merytorycznego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnią wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty.
W przypadku, gdy liczba kandydatów kwalifikujących się do konkursu byłaby mniejsza niż 5, Komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu konkursu w ramach jednego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

Oświadczenia, CV, list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura ZGiPSC”, Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, nr tel., adres mailowy w terminie do 13 stycznia 2014 na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Pok. 370
Biuro Rozwoju Miasta
Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Dodatkowe informacje:
– Informacje na temat niniejszego konkursu tj. wyniki z poszczególnych jego etapów oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej Miasta Gliwice w zakładce „Subregion Centralny” oraz na stronie internetowej Miasta Katowice w dziale Aktualności.
– Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 239-11-00.
– Nadesłane oferty nie będą odsyłane.
– Miejsce świadczenia pracy: Gliwice, ul. Bojkowska 37