Teren IV – Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera

29.11.2013

29 listopada w sali historycznej Ratusza w Zabrzu została podpisana umowy na :Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze – w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w zakresie zadań: Teren IV – Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Firma z Czech – AWT REKULTIVACE A.S.,
Prezes Zarządu firmy – Andrzej Santarius
Członek Zarządu firmy – Radim Tabášek

Kwota umowy: 7 759 445,82zł

Zakres prac:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
– przemieszczenie materiału ziemno-gruzowego – makroniwelacja terenu, w tym niwelacja niestabilnych geologicznie skarp i zagłębień,
– wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, pieszych (ciągi do pielęgnacji zieleni),
– wytyczenie szlaków pieszych,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie warstwy żyznego podłoża,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie zadrzewień i zakrzewień,
– wykonanie zadaszonego stanowiska obserwacyjnego z tablicą informacyjną,
– wykonanie barier ochronnych.