XLV sesja Rady Miasta Zabrze

12.11.2013

18 listopada o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady Radnych zostanie przedłożonych 16 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok,
5) zmiany Uchwały Nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie Miasta Zabrze,
6) zmiany Uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej na terenie Miasta Zabrze,
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonych w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej oraz ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiących własność Miasta Zabrze, ze spółką Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., na okres do dnia 30.11.2023 r.
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krakowskiej 39A w Zabrzu,
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Szczęść Boże 12 w Zabrzu,
10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu na zachód od Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
11) wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Zabrze na rzecz Miasta Chorzowa udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Odrodzenia,
12) zmiany uchwały Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia programów zdrowotnych dl mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach 2011 – 2015,
13) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2014,
14) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze,
15) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania w 2014 roku nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
16) upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.