Szansa dla uczniów

19.09.2013

19 września prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes Artur Pawluś i wiceprezes Teresa Sroczyńska podpisali porozumienie pomiędzy Miastem Zabrze a firmą Kopex Machinery S.A. w sprawie objęcia patronatem kształcenia w zawodzie technik mechanik – o czteroletnim cyklu kształcenia, realizowanego w Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Celem Porozumienia jest:
1) objęcie patronatem kształcenie w zawodzie związanym z obróbką mechaniczną metali;
2) zaangażowanie się stron porozumienia w promocję i rozwój nowoczesnego i szczególnie przydatnego na krajowym i zagranicznym rynku pracy zawodu poprzez dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia zawodowego i zharmonizowania go z potrzebami pracodawców;
3) unowocześnienie oferty edukacyjnej, w szczególności w zakresie kształcenia
w zawodzie technik mechanik, poprzez stworzenie szkołom przez zakład pracy dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów;
4) stworzenie absolwentom możliwości nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych, zwiększających ich szansę na zatrudnienie na współczesnym rynku pracy;
5) począwszy od 1 września 2016 roku stworzenie możliwości zatrudnienia w Kopex Machinery S.A. absolwentom szkół, objętych patronatem.

W ramach porozumienia Centrum Kształcenia oraz Kopex Machinery S.A zorganizują zajęcia praktycznej nauki zawodu technik mechanik dla piętnastu uczniów szkoły począwszy od naboru na rok szkolny 2012/2013 oraz z naborów na kolejne lata.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów zorganizowane zostaną przez Centrum Kształcenia, a odbywać się będą na stanowiskach robotniczych zakładu pracy.
W trakcie praktycznej nauki zawodu Kopex Machinery S.A. zapewni uczniom:
1) szkolenie bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) odzież i obuwie robocze i ochronne,
3) środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
4) dostęp do nowoczesnych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów.