Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki

29.08.2013

29 sierpnia w sali historycznej Ratusza w Zabrzu, przy ul. Religi 1 nastąpił akt podpisania umowy na : Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze.

Prace prowadzone w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie zadań:

– Teren I – Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)
Firma Haller S.A., Katowice; cena brutto: 1 260 948,59 PLN,

– Teren III – Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego P.P.H.U. DRAMA Marcin Kołodziej Zbrosławice, cena brutto: 770 194,85 PLN

– Teren V – Zwał byłej KWK Zabrze – hałda „RUDA”
Firma Haller S.A., Katowice, cena brutto: 660 066,53 PLN,

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Zakres prac:

Teren I – Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik):

– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych i szlaków do pielęgnacji zieleni,
– usunięcie nadmiaru gruntu z przemieszczeniem humusu i nadmiaru gruntu na terenie inwestycji,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie zadrzewień i zakrzewień,
– wykonanie wzmocnień gruntu i wymiany gruntu,
– wykonanie złagodzeń podjazdów – dostosowanie niwelety ciągów do wymagań normowych,
– wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie szlaków do pielęgnacji zieleni,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej (punkty edukacyjne i miejsca sprawdzenia wiedzy),
– wykonanie nawierzchni miejsca spotkań, miejsca widokowego i sprawdzenia wiedzy dydaktycznej.

Teren III – Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu:    

– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– zakrycie kanału c.o.,
– oczyszczenie dna stawu z odpadów,
– usunięcie wiatrołomów i uschniętych drzew,
– wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– zabezpieczenie strefy przybrzeżnej zbiornika,
– przemieszczenie nadmiaru gruntu i humusu na terenie inwestycji,
– eliminacja gatunków niebezpiecznych,
– eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
– wykonanie wzmocnień skarp za pomocą membrany przeciwerozyjnej.

Teren V – Zwał byłej KWK Zabrze – hałda „RUDA”:

– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,                                                                                                                                                                               – wykoszenie istniejącej roślinności zielnej i bylin,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– eliminacja gatunków ruderalnych i inwazyjnych,
– wykonanie zadarnień
– wykonanie nasadzeń krzewów,
– wykonanie konserwacji warstwy nawierzchni istniejącej drogi gruntowej,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stanowiska punktu widokowego.