Otwarty konkurs na realizację zadania: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

12.08.2013

Prezydent Miasta Zabrze Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla 10 mieszkańców w 2013 r. i 20 mieszkańców w 2014 r.).

Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie art. 4 i art. 13 w/w/ ustawy w związku z Uchwałą Nr XXX/459/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. (ogłoszenie w załaczeniu).
Termin składania ofert 09.09.2013 r.