Zabrze przestrzenią rozwoju

XLI sesja Rady Miasta

10.07.2013

15 lipca o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 31 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul.1 Maja 12,
4) likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Zabrzu, ul.1 Maja 12,
5) likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118,
6) likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
7) likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
8) likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
9) likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
10) likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
11) likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zabrzu, Plac Traugutta 1,
12) likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4,
13) likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zabrzu, ul. Chopina 26,
14) likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
15) likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
16) likwidacji publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
17) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze,
18) ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze,
19) nadania Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu imienia Polskich Himalaistów,
20) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/450/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r.,
21) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze,
22) zmiany uchwały Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40,
23) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulicy Jana Matejki,
24) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: ”miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach”,
25) zatwierdzenia projektu pt. "Praca na celu” w ramach Podziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęcia do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
26) zatwierdzenia projektu pt. "Doradzamy zawodowo II” w ramach Podziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęcia do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
27) przystąpienia do realizacji projektu pt. „Aktywny mikroprzedsiebiorca” w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
28) zatwierdzenia projektu pt. "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze” w ramach Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęcia do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
29) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego,
30) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
31) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Neptuna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Miasta Zabrze.