Paszport do eksportu

04.07.2013

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2013 „PASZPORT DO EKSPORTU”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs projektów w ramach
Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

wnioski należy złożyć w terminie od 15 do 31 lipca 2013 r. (do godziny 16:30)

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1924

Instytucje wspierające:

Enterprise Europe Network
Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013 -CIP) .Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie "zawsze właściwych drzwi", co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MSP otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb.
Sieć Enterprise Europe Network świadczy mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:
• działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE,
• pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,
• organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami,
• udzielanie odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieci pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczące warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami,
• organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,
• usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
• wspieranie udziału MSP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.
http://www.een.org.pl/index.php/Szkola_dla_eksportera.html

Śląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na podstawie porozumienia ramowego, które zostało zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Województwem Śląskim w listopadzie 2012 r.
Usługi pro-eksport dostarczane przez Śląskie COIE:
• identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski;
• wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
• organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
• umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
• informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
• udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych z dostępnych baz, zawierających dane statystyczne oraz marketingowe
o krajach, rynkach, branżach i firmach;
• inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych (udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw pozyskanych, rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów).
http://slaskie.coie.gov.pl/pl/