Zabrze przestrzenią rozwoju

INFORMACJA o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26.06.2013

20 maja 2013 r. Rada Miasta Zabrze podjęła uchwałę nr XXXVIII/569/13 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Po zmianie stawki opłaty wynoszą:
– 8,85 zł/osobę/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
– 12,85 zł/osobę/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
 

W związku z powyższym należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391,j.t.).
Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nowe stawki opłaty należy uiszczać do 20-tego każdego miesiąca na indywidualny – wydzielony numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany do mieszkańców, zarządców, właścicieli za pośrednictwem poczty.

Osoby, które nie otrzymają indywidualnego rachunku bankowego powinny uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 33 1050 0099 6482 6960 4301 6099 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, wskazując adres nieruchomości, dla której dokonywana jest płatność.
 

Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 20 lipca 2013 r.
 

Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 120,121, tel. (32) 37-33-551.