Podsumowanie projektu "Sukces rośnie z nami"

24.06.2013

22 czerwca w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbyło się podsumowanie zadań w projekcie „Sukces rośnie z nami”.
 

Projekt pt „SUKCES ROŚNIE Z NAMI” w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach i-III szkół podstawowych jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W projekcie uczestniczą wszystkie zabrzańskie szkoły podstawowe. W okresie realizacji projektu
w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem zostało objętych 1974 uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych w Zabrzu.
Zakres projektu obejmuje indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki, jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań
w następujących obszarach:
• zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji
• zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy
• gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
• muzykoterapia
• zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą integracji sensorycznej
Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.08.2013