Taniej za śmieci

20.06.2013

20 maja 2013 r. Rada Miasta Zabrze podjęła uchwałę nr XXXVIII/569/13 w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 

Po zmianie stawki opłaty kształtują się następująco:
– 8.85zł/osobę/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
-12,85zł/osobę/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym przypomina się o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391,j.t.).
Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nowe stawki opłaty należy uiszczać do 20-tego każdego miesiąca na indywidualny – wydzielony numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany do mieszkańców, zarządców, właścicieli za pośrednictwem poczty. Opłaty będzie można również dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.

Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 20 lipca 2013 r.

W ramach opłaty nieruchomości będą wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 120,121, tel. (32) 37-33-551, 37-33-400.