Zabrze przestrzenią rozwoju

XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze

14.05.2013

20 maja o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 40 projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013–2026,
3) wyłączenia publicznego I Liceum Profilowanego z Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
4) wyłączenia publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych z Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
5) wyłączenia publicznego III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118,
6) wyłączenia publicznego VI Liceum Profilowanego z Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
7) wyłączenia publicznego VII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
8) wyłączenia publicznego VIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
9) wyłączenia publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
10) wyłączenia publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
11) wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1,
12) wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2 z Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4,
13) wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
14) wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 z Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
15) wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11 i włączenia go w strukturę Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
16) wyłączenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
17) wyłączenia publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego z Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
18) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Harcerskiej 8 w Zabrzu,
19) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 74 w budynku położonym przy ul. Klonowej 1 w Zabrzu,
20) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Zabrzu,
21) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji,
22) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Harcerskiej 8a w Zabrzu,
23) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
24) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Zabrzu,
25) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Podleśnej 1 w Zabrzu,
26) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Żółkiewskiego 4 w Zabrzu,
27) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Filipa Słodczyka 7, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze-Miasta Zabrze,
28) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Aleksandra Puszkina, stanowiącej własność Miasta Zabrze, z dzierżawcami gruntu pod garaże blaszane, na czas nieoznaczony,
29) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. Jana Kasprowicza, na rzecz Mirosława Jaskuły, na czas oznaczony do 31.12.2028 r.,
30) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze,
31) przyjęcia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
32) przyjęcia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
33) wyrażenia zgody na aplikowanie w konkursie do Programu Operacyjnego PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
34) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013-2014,
35) ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
36) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze,
37) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze,
38) wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Zabrze dla uczniów i studentów na rok szkolny 2013/2014,
39) nadania nazwy dla nowej ulicy – Borowikowa,
40) zatwierdzenia projektu pt. "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęcia do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.