Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki

07.05.2013

6 maja w sali historycznej Ratusza w Zabrzu zorganizowana została konferencja, w trakcie której podpisano kolejną umowę w ramach realizacji projektu pn. "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki". Tym razem dotyczyła ona pełnienia funkcji "Inżyniera kontraktu – nadzór nad robotami".

 

O znaczeniu projektu dla miasta i mieszkańców mówili Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta miasta i Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta. Następnie głos zabrał Marek Kała, prezes "INWEST-COMPLEX" Sp. z o.o. która pełnić będzie funkcję inżynieria kontraktu. Kolejnym punktem była prezentacja założeń projektu, którą przedstawili wykonacy prac projektowych – Iwona Majewska-Durjasz z firmy EKOID i Jan Pudło z firmy APPA. W konferencji udział wzięli także Gabriela Pudlo-Chojnacka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radni Rady Miasta Anna Solecka-Bacia, Jan Urban, Grzegorz Dittrich i Gerd Piernikarczyk, naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Dzielnicy Maciejów oraz dziennikarze.

Przypomnijmy, że projekt ma objąć rekultywację 8 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 179,76 ha, na których składowane są pozostałości po procesach produkcyjnych, istnieje niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych oraz teren jest zniszczony przez bieżące działania człowieka.Równocześnie na tych terenach występują obszary przyrodniczo cenne, które należy chronić. Wybrano także tereny, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych. Obszar projektu stanowią grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności zwałowiska odpadów wydobywczych, zwałowisko odpadów z przemysłu hutniczego, zapadliska i zalewiska powstałe w wyniku osiadań terenu spowodowanych działalnością górniczą i eksploatacyjną, nieużytki lub tereny zielone gdzie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową. W ramach projektu przewiduje się wykonanie badań glebowych, dostosowanie gruntów w warstwie przypowierzchniowej, wytyczenie szlaków bądź ścieżek rowerowych, budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać dla celów sportowo- rekreacyjnych, wykonanie nasadzeń, wykonanie prac pielęgnacyjnych.

Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową ma objąć 8 terenów:

Teren 1 Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik);
Teren 2 Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem);
Teren 3 Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego;
Teren 4 Zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera;
Teren 5 Zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”;
Teren 6 Zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej;
Teren 7 Teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera;
Teren 8 Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej.