Zabrze przestrzenią rozwoju

Oferta realizacji zadania publicznego

06.05.2013

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) publikuje się ofertę złożoną przez podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na stronie organu jednostki samorządu terytorialnego.