Zabrze przestrzenią rozwoju

XXXVII Sesja Rady Miasta

12.04.2013

22 kwietnia o godz. 15.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kossaka 23 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Zabrze.
 

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w następujących sprawach:
 

1) zaopiniowania protestów wyborczych złożonych przez mieszkańców na wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 roku,
2) budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013–2026,
4) zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze,
5) zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Dr. Henryka Jordana, stanowiącej własność Miasta Zabrze, ze spółką Kardio-Med Silesia sp. z o.o., na okres do dnia 31.12.2020 r,
7) stwierdzenia ważności wyborów do Rad Dzielnic w Zabrzu przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 roku.