Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014

12.03.2013

Wydział Oświaty informuje, że scentralizowana wspomagana elektronicznie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 rozpocznie się w dniu 15.03.2013 r. o godz. 09.00.

Z tym dniem zostanie aktywowana strona https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/ , na której znajdą się informacje o zasadach i trybie rekrutacji oraz oferty placówek biorących udział w rekrutacji.

 

Szanowni Państwo Rodzice dzieci sześcioletnich

W związku z rozpoczęciem 15 marca 2013 r. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, mogą się pojawić pytania dot. zapisania dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wobec powyższego informujemy, iż:
1. na podstawie art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 176), w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

2. na podstawie §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 26 poz. 232 z późn. zm.), do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W związku z powyższym, w celu zapisania dziecka sześcioletniego rodzic/opiekun prawny winien udać się do szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka lub złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem.

Wykaz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze zawierający dane teleadresowe znajduje się na stronie
http://www.zabrze.magistrat.pl/db/17_180_130262_39867.rtf

Granice obwodów szkół podstawowych znajdują się na stronie
http://www.zabrze.magistrat.pl/db/17_179_121697_39098.rtf

Ponadto polecamy odwiedzić stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/ na której możecie Państwo zapoznać się z informacjami dotyczącymi edukacji dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej.