XXXV Sesja Rady Miasta

08.03.2013

13 marca o godz. 14.00 w sali 207 UM przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 15 projektów uchwał w następujących sprawach:

 

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2026,
3) zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
4) zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym na terenie miasta Zabrze,
5) nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
6) wyposażenia w nieruchomości instytucji kultury pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2013 r.,
8) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
9) uchylenia Uchwały Nr XXXIII/496/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
10) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Pod Borem w Zabrzu,
12) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu,
13) zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu,
14) określenia i finansowania zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013,
15) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze w celu odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.