Współpraca na rzecz przedsiębiorców

15.02.2013

15 lutego w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które mieści się w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul. K. Miarki 8, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Efektem będą wspólne działania na rzecz przedsiębiorców, którzy od 18 lutego będą mogli załatwić swoje sprawy w jednym miejscu.

 

Dokument o współpracy podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Alina Dudek, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kwiatkowska, I zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego. Są to instytucje, w których przedsiębiorcy mogą dokonać formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Strony porozumienia oświadczają, że za swój cel uznają współpracę na zasadach partnerskich, w wyniku której przedsiębiorcy będą mogli w jak najkrótszym czasie, w jednym dokonać wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta. Od 18 lutego w siedzibie ZCRP pracować będą przedstawiciele tych instytucji. Dla przedsiębiorców oznacza to, iż swoje sprawy będą mogli załatwić w jednym miejscu.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
– Zapewnienia ciągłej obsady jednego stanowiska w godzinach otwarcia Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez oddelegowanie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
– Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• informowanie o aktualnie realizowanych przez PUP Zabrze projektach nt. przedsiębiorczości, przedsiębiorstw, kierowanych do pracodawców i osób bezrobotnych,
• informowanie przyszłych przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych i różnych formach finansowania,
• informowanie o możliwościach tworzenia nowych stanowisk pracy tzw. refundacja kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON,
• informowanie o możliwościach zrealizowania stażu zawodowego
u pracodawców dla osoby bezrobotnej,
• informowanie o możliwościach składania ofert pracy w PUP Zabrze,
• informowanie o aktualnych wydarzeniach w zakresie rynku pracy, śledzenie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
• realizacja projektów kierowanych do przedsiębiorstw,
• uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach grup roboczych, spotkaniach informacyjnych i podobnych.
• propagowanie zakładania własnej działalności gospodarczej
w szczególności przez osoby niepełnosprawne,
• aktywne działanie na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz zapobieganiu bezrobociu.
– Codziennego odbierania dokumentów przyjętych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez pracownika PUP.

URZĄD SKARBOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO
– Zapewnienia obsady jednego stanowiska w poniedziałek, środę
i czwartek w godzinach od 11.00-15.00 poprzez oddelegowanie pracowników z Urzędu Skarbowego w Zabrzu do Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz poprzez zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z wyznaczonym do kontaktu pracownikiem Urzędu Skarbowego pod numerem wyłącznie przeznaczonym do kontaktu pomiędzy Urzędem a Izbą.
– Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• udzielanie informacji w zakresie wypełniania wniosków Urzędu Skarbowego,
• zakładanie profilu zaufanego,
• przyjmowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących rejestracji, zmian i likwidacji działalności gospodarczej
z zakresu właściwości rzeczowej Urzędu Skarbowego,
• udzielanie informacji o zasadach wypełniania oraz wydawanie i przyjmowanie druków identyfikacyjnych: NIP-2, NIP-7,
• udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
• udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych,
• przyjmowanie innych informacji, oświadczeń i formularzy związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej np. PIT-16, VAT-Z,

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
– Zapewnienia ciągłej obsady jednego stanowiska w godzinach otwarcia Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez oddelegowanie pracowników z Inspektoratu ZUS
w Zabrzu, w następujących dniach i godzinach: poniedziałki
7:30 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.
– Obsługi przedsiębiorców w następujących czynnościach:
• informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą,
• udostępnianie i udzielanie pomocy przedsiębiorcom
w wypełnianiu druków zgłoszeniowych wraz z wszelką informacją z tej dziedziny, przyjmowanie formularzy.
– Codziennego odbierania dokumentów przyjętych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez pracownika ZUS.

 

URZĄD MIEJSKI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
– Udostępnienia jednego stanowiska pracy dla każdej instytucji.
– Zapewnienia wyposażenia stanowiska pracy w niezbędny sprzęt,
a w szczególności: podstawowe wyposażenie biurowe, zestaw komputerowy, telefon, łącze internetowe oraz ogólnodostępną drukarkę.
– Utrzymania gotowości pracy użytkowanego na stanowisku pracy sprzętu poprzez zapewnienie obsługi gwarancyjnej, serwisowej
i zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne.
– Pokrycia kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem stanowiska pracy.

 

 

 

 

 

Przypomnijmy, że celem ZCRP działającego od początku bieżącego roku jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego, nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami z otoczenia biznesu, tworzenie programów promujących rozwój przedsiębiorczości.