Otwarty konkurs na zadanie publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r.

03.01.2013

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 roku.

§ 1.
Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 2.
Zakres zadania publicznego:
1. Realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza.
2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki.
3. Realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz postaci wybitnych Zabrzan.
4. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.
5. Realizacja projektów promujących osiągnięcia Zabrza w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.
6. Realizacja projektów z dziedziny kultury, których celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zabrza i regionu.
7. Realizacja projektów z dziedziny kultury związanych z Uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima
i Witolda Lutosławskiego.
8. Realizacja projektów, których celem jest integracja mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta oraz promocja ich kultury.

§ 3.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. Organizacje pozarządowe.
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

§ 4.
1. Na realizację zadania określonego w §1 przeznacza się w 2013 r. dotacje w łącznej kwocie 90.000 zł * (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych): 50.000 zł w I edycji i 40.000 zł
w II edycji.
* Kwota określona na podstawie projektu budżetu. Może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2013 r. przez Radę Miasta Zabrze.
2. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano w 2012 r. dotacje
w kwocie 100.000 zł.

§ 5.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w formie pisemnej,
w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. na I półrocze i do dnia 14 czerwca 2013 r. na
II półrocze oferty wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25)
do sekretariatu Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.
2. W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) statut oferenta lub oświadczenie o aktualności statutu złożonego w otwartym konkursie ofert w 2012 r.;
3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie
w pkt V.1. partnera);
4) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
5) oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji,
o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
4. Dofinansowanie zostanie przeznaczone tylko na zadania, które realizowane będą na rzecz Miasta Zabrze lub jego mieszkańców.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
7. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
1) merytoryczne – wpływ realizacji zadania na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, nowatorstwo pod względem tematyki lub sposobu realizacji zadania, cykliczność zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania (oceniane w skali: 0-5);
2) społeczne – krąg odbiorców lub uczestników zadania, udział w realizacji zadania osób niepełnosprawnych lub mniejszości narodowych i etnicznych, udział partnerów, wolontariuszy, miejsce realizacji zadania oraz zasięg działań podejmowanych przy jego realizacji, (oceniane w skali: 0-5);
3) promocyjne – znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury
i dziedzictwa kulturalnego miasta Zabrza oraz osiągnięć artystycznych jego mieszkańców, stowarzyszeń oraz placówek i instytucji kultury w regionie, kraju i poza jego granicami (oceniane w skali: 0-5);
4) finansowe – rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania, odpłatny i nieodpłatny zakres realizacji zadania, udział środków własnych oferenta (oceniane w skali: 0-5);
5) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, rzetelność
i realność przedstawionego harmonogramu działań, doświadczenie w realizacji zgłoszonego zadania (oceniane w skali: 0-5);
6) prawidłowość i terminowość rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-1).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 14.
9. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
10. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zawarcie stosownej umowy, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

§ 6.
Postanowienia końcowe:
1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiące od upływu terminu ich składania.
2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
3. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych jest ostateczna i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg
i protestów.
5. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
6. W przypadku przyznania dofinansowania w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizowanego zadania.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
8. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku.
9. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia
10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25)
10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel. (32) 37-33-414, (32) 37-33-437.