Budżet dalszego rozwoju Zabrza

28.12.2012

27 grudnia odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Zabrze. Wśród kilku projektów uchwał radni przyjęli budżet miasta na 2013 rok. Dochody wyniosą 917 847 947 zł. Z kolei wydatki 952 440 980 zł.

 

– Jest to kolejny budżet rozwoju Zabrza i inwestowania w nasze miasto. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wysokość wydatków na inwestycje od sześciu lat sukcesywnie rośnie. W 2012 roku na inwestycje przeznaczyliśmy 163 mln zł. Z kolei w budżecie na 2013 rok kwota ta znacznie wzrośnie i wyniesie aż 338 mln zł.

2013 rok to kontynuacja najważniejszych dla mieszkańców inwestycji jak budowa kolejnych odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, które połączą Zabrze z Gliwicami, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, budowa stadionu Górnika Zabrze i basenu na Osiedlu Kopernika i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2012 roku. Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, w szczególności ustawy o finansach publicznych. Strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta w 2013 roku będzie wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje m.in. poprzez restrukturyzację wydatków bieżących oraz maksymalizację dochodów budżetowych i optymalizację przychodów. Powyższe działania w konsekwencji powinny przełożyć się dodatkowo na utrzymanie nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, który będzie odpowiadał zapisom ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie umożliwiał realizację zamierzeń rozwojowych miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania.

Jest to szczególnie ważne, w okresie utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej kraju, która ma swoje przełożenie również na stan finansów naszego Miasta. Prognozuje się wzrost dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu po zmianach na rok 2012 o 20%, przy czym dochody bieżące wzrosną o 4%, natomiast dochody majątkowe będą wyższe o 127,5 mln zł tj. 87% (w szczególności większe będą planowane dochody z Unii Europejskiej).W zakresie wydatków ogółem prognozuje się wzrost w stosunku do planu po zmianach na poziomie 24%, przy czym wydatki bieżące będą wyższe o 2%, natomiast wydatki majątkowe wzrosną aż o 175 mln zł. Należy wskazać, iż wzrost wydatków bieżących, zresztą tak jak w latach poprzednich, wynika m.in. z konieczności zapewnienia odpowiednich środków na oświatę i pomoc społeczną, przy czym w 2013 roku jest również spowodowany zapewnieniem ponad 12 mln zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń, podkreślam ewentualną, gdyż mam nadzieję, iż pieniądze te w większości pozostaną w budżecie.