XXXII Sesja Rady Miasta Zabrze

24.12.2012

27 grudnia o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 9 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany Uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,
2) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
3) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkalnych,
4) zmiany Uchwały nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w spawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 roku,
5) zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic,
6) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2012 rok,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2012-2026,
8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
9) budżetu Miasta Zabrze na 2013 rok.