XXXI Sesja Rady Miejskiej

13.12.2012

17 grudnia o godz. 14.00 w sali 207 UM przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 19 projektów uchwał w następujących sprawach.

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2012-2026,
3) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
4) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
5) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118,
6) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
7) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
8) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
9) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58,
10) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
11) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1,
12) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4,
13) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26,
14) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
15) przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Mieście Zabrze na rok 2013,
16) gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 r.,
17) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze,
18) upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
19) zatwierdzenia projektu pt. "KLUCZ do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia IV” w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/6.1.2/2012 w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęcia do realizacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.