INFORMACJA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU I ZABYTKOWEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „GUIDO” W ZABRZU

12.12.2012

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 493), tj. z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) informuje się o zamiarze połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie w celu utworzenia wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla której organizatorami będą Gmina Zabrze i Województwo Śląskie.
Na połączenie to wyraziła wymaganą prawem zgodę Rada do Spraw Muzeów działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uzasadnienie

Na terenie Zabrza działają dwie instytucje, których celem jest upowszechnianie historii górnictwa węglowego i tradycji górniczych: Muzeum Górnictwa Węglowego (od 1981 r.), dla którego organizatorem jest od roku 1999 samorząd Województwa Śląskiego
oraz Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” (od 2007 r.) wspólna instytucja kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego.
W roku 2003 wymienione jednostki samorządu terytorialnego podpisały porozumienie o współpracy mającej na celu ochronę i rozwój dziedzictwa poindustrialnego Zabrza ( w tym udrożnienie na odcinku zabrzańskim kluczowej głównej sztolni dziedzicznej), a docelowo połączenie wszystkich instytucji kultury zajmujących się ochroną tego dziedzictwa w jedną całość.
Obecnie, oprócz bieżącej działalności statutowej, Muzeum Górnictwa Węglowego
oraz ZKWK „Guido” prowadzą zadania inwestycyjne wykorzystując szansę, jaką dla ich rozwoju stwarzają środki unijne. W obydwu instytucjach realizowane są projekty, w których instytucje te, na mocy zawartych umów, są dla siebie partnerami. Do najważniejszych należą: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”, obejmujący m.in. udrożnienie sztolni dziedzicznej, „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza
w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” , „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza – II etap” .
W efekcie realizacji projektów m.in. udostępnione będą do zwiedzania różnorodne zabytkowe trasy podziemne obrazujące historię górnictwa, co wraz z działalnością edukacyjną, wystawienniczą, konserwatorską i naukową prowadzoną dotychczas przez Muzeum, stwarza szansę na stworzenie instytucji o wyjątkowym potencjale.
Powyższe uwarunkowania są przyczyną podjęcia działań zmierzających do połączenia tych dwóch instytucji w celu wypracowania wielowątkowego programu merytorycznego, wspólnego programu inwestowania i rozwoju, ponieważ zakresy działania obu instytucji pokrywają się i uzupełniają. W skład instytucji powstałej w wyniku w/w połączenia wejdą załogi i mienie należące zarówno do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” jak i Muzeum Górnictwa Węglowego.
Uchwałą Nr XXI/280/12 z dnia 12.03.2012 r Rada Miejska w Zabrzu podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, dla której organizatorami są Miasto Zabrze i Województwo Śląskie w celu utworzenia wspólnej muzealnej instytucji kultury prowadzonej przez Miasto Zabrze i Województwo Śląskie.