Wnioski na dofinansowanie zadań na 2013 rok w zakresie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

20.11.2012

Prezydent Miasta Zabrze informuje: na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz.92) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Zabrzu mogą być składane wnioski na dofinansowanie zadań na 2013 rok w zakresie: sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% przedsięwzięcia. Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Prezydenta Miasta z wnioskodawcą. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dokonuje się w ramach środków finansowych, przyznawanych dla miasta Zabrza, na dany rok kalendarzowy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:
1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
4. nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z PFRON, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.
5. złożą kompletny wniosek, dostępny w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 311, tel. 373 – 34 – 67 oraz pod adresem internetowym www.um.zabrze.pl – BIP w zakładce Przewodnik Urzędowy → Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, wraz z załącznikami:
• kopia statutu wnioskodawcy,
• aktualny wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do innej właściwej ewidencji z oświadczeniem potwierdzającym aktualność danych zawartych w odpisie KRS na dzień złożenia wniosku,
• kopia zaświadczenia o nadaniu NIP, dokument poświadczający upoważnienie osób do reprezentowania wnioskodawcy i do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
• kosztorys organizowanego zadania,
• dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nie objętej dofinansowaniem PFRON,

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2012 w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 201.