Program Comenius

07.11.2012

30 października w Gimnazjum nr 12 w Zabrzu odbyła się konferencja „Comenius – praktyczna realizacja programu”, na którą zaproszono przedstawicieli 15 zabrzańskich szkół, realizujących projekty w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme, czyli Uczenie się przez całe życie.

Program Comenius skierowany jest zarówno do uczniów, jak i kadry nauczycielskiej wszystkich typów szkół, aż do ukończenia szkoły średniej. Podstawowym jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Polega na międzynarodowej współpracy, wymianie kadry i uczniów szkół z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizacji wspólnych projektów oświatowych, wspieraniu tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia.

Koordynatorzy projektów rozpoczętych w 2011 roku w czasie prezentacji multimedialnych zapoznali uczestników z dotychczasowymi efektami już podjętych działań, a były to: Gimnazjum nr 12, Zespół Szkół Spożywczych, Centrum Edukacji, Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Specjalnych nr 42 oraz Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół nr 20.

Druga część poświęcona była zagadnieniom praktycznej realizacji programu, dyskusja toczyła się wokół tematów takich jak: organizacja mobilności, praca zespołu czy finanse. Ważnym punktem była także wymiana doświadczeń, dotycząca przyjmowania przedstawicieli szkól partnerskich w Zabrzu i prezentowania im naszego miasta.

Konferencja wpisuje się w realizację jednego z założeń programu Comenius, dotyczącego promowania jego zadań i efektów w społeczności lokalnej. Jej celem było przede wszystkim nawiązanie kontaktów między szkołami realizującymi program, podzielenie się wiedzą na temat zadań, przeszkód oraz rozwiązywania problemów, które pojawiają się często przy organizacji takiego zagranicznego przedsięwzięcia.