Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

24.10.2012

Urząd Miasta w Zabrzu informuje, iż zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011       ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. Zm.)prezydent wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
 

W związku z powyższym podmioty, które zamierzają nadal prowadzić ww. placówki winny złożyć do Prezydenta Miasta Zabrze stosowne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (poniżej).
Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia podmioty zainteresowane powinny złożyć w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pok.201 (II piętro).