I etap projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" został rozliczony

10.10.2012

I etap projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” można uznać za całkowicie zakończony i rozliczony. Podkreślić należy, że nasz zabrzański projekt jest jednym z pierwszych rozliczonych z tego funduszu projektów w Polsce.

Jednostka Realizująca Projekt przekazała informację, że 9 października wpłynęła płatność końcowa dla projektu, czyli ponad 10 mln euro. Wartość ta stanowi 20% ogólnej kwoty dofinansowania, jakie Zabrze otrzymało na realizację tego projektu z Unii Europejskiej, pomniejszonej jednak o 2% wkładu z Funduszu Spójności (tzw. korekta systemowa). Korekta ta jest nakładana na wszystkie projekty realizowane w Polsce ze środków tego funduszu, na skutek niedostosowania polskiego prawa do wymogów prawa unijnego. Różnica w kwocie płatności końcowej spowodowana korektą finansową zostanie wyrównana ze środków rezerwy celowej Skarbu Państwa.
Fakt przekazania przez Komisję Europejską płatności końcowej dla projektu stanowi ostateczne potwierdzenie spełnienia przez Beneficjenta wszystkich wymogów. Wniosek o płatność końcową wraz z Raportem Końcowym zostały ocenione jako rzetelne,
a poniesione wydatki i wykonane w ramach projektu prace zostały uznane jako przeprowadzone zgodnie z przepisami i warunkami decyzji przyznającej dofinansowanie. Przypomnijmy, że wartość projektu wynosiła ok. 141,3 mln euro a kwota pozyskanego dofinansowania to ponad 58 mln euro.