Uchylenie decyzji w sprawie alkoholu z Republiki Czeskiej

09.10.2012

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że na podstawie art. 154 § 1 w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.):

Postanawia

1) uchylić decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012 r. (znak:GIS-RP-073-35/MB/12) wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20 % alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej;
2) decyzji, o której mowa w pkt 1 nadać rygor natychmiastowej wykonalności.