Obwieszczenia

08.10.2012

Informujemy, że Prezydent Miasta Bytomia zawiadamia, o wystąpieniu organu do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”, przez KW S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu oraz o przedłużonym terminie załatwiania sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm) – w wyniku powtórnie prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Bobrek – Miechowice 1”, przez KW S.A. Oddział KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu, z wniosku Pana Leonarda Klabisa, pełnomocnika Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, stosowanie do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO-OŚ-428/2016/9196/12/KCG/AHS z dnia 19 września 2012 r. uchwalającej w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZE.7625-14/10 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.