Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt planu zagospodarowania dla terenów Leśna Polana w Rokitnicy

28.09.2012

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu.
 

Na podstawie art.17 pkt10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647) przy zastosowaniu przepisu art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr130, poz.871), art.39 ust.1 pkt.2, 3, 4, 5 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr.199 poz.1227 z 2008 roku z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXXIII/427/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 15.10.2012r. do 13.11.2012r. (włącznie)
w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, Biuro Planowania Przestrzennego, ulica Piastowska 11, pok.1-3 (1 piętro) w godz. 800 do 1500 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7.11.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, Biuro Planowania Przestrzennego, ulica Piastowska 11, pok.1-3 (1 piętro) o godz. 1300.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zabrze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2012r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zabrze.