Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze

13.09.2012

13 września w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa na przygotowanie projektu określającego zakres i sposób przywrócenia wartości użytkowych (rekultywacji) wybranych obszarów Gminy Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji zagospodarowania tych obszarów i wykonaniem usług towarzyszących.

Prace prowadzone są w ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Przygotowaniem projektu zajmie się konsorcjum firm: Autorska Pracownia Projektowania Architektury Jan Pudło z Świętochłowic oraz EKOID Iwona Majewska – Durjasz z Katowic.

Zakres rzeczowy Projektu będzie obejmował:
Określenie źródeł degradacji poszczególnych obszarów w tym:
a) opisanie szczegółowe powierzchni zdegradowanego terenu;
b) opisanie (charakterystykę) stopnia zagrożenia zdegradowanych terenów dla środowiska;
Wykonanie badań jakości gleby i ziemi, wykonanie inwentaryzacji przestrzennej uwzględniającej: rzeźbę terenu, zespoły roślinne, warunki gruntowo-wodne, występowanie zanieczyszczeń oraz wykonanie badań profili glebowych reprezentatywnych dla wybranych terenów i inne konieczne do ustalenia kierunku przyrodniczego zagospodarowania. Opracowanie metody dostosowania gruntów w warstwie przypowierzchniowej do odpowiednich standardów;
Analizy jakościowo-ilościowe odpadów;
Dokonanie inwentaryzacji infrastruktury budowlanej, wykonanie projektów zabezpieczeń budynków i zbiorników smoły na jednym z terenów Miasta Zabrze przewidzianych do rekultywacji;
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami, zezwoleniami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanie kosztorysów ślepych i inwestorskich.