XXVIII Sesja Rady Miejskiej

10.09.2012

17 września o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 35 projektów uchwał w następujących sprawach:

 

1) wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Miasta Zabrze w związku z wygaśnięciem jego mandatu,
2) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
4) aktualizacji ewidencji ulic,
5) zaliczenia ulic w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu,
6) utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zabrze – dzielnicy Zandka
7) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zandka,
8) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Biskupice,
9) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Południe,
10) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Północ,
11) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Grzybowice,
12) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Guido,
13) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Helenka,
14) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Kończyce,
15) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Maciejów,
16) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Makoszowy,
17) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Mikulczyce,
18) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika,
19) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika,
20) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego,
21) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Pawłów,
22) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Rokitnica,
23) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Południe,
24) nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Północ,
25) skargi Pana ……………………… na Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu,
26) zmiany uchwały Nr III/22/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,
27) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze nieruchomości na rzecz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
28) w sprawie osiedlenia się w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Z.S.R.R.,
29) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok,
30) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2013-2017,
31) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy.
32) nadania statutu Straży Miejskiej w Zabrzu,
33) nadania Straży Miejskiej w Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,
34) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Bielszowickiej i potoku Czarniawka,
35) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z drogą nr 4 w Zabrzu.