Zabrze przestrzenią rozwoju

Gospodarka odpadami wspólna dla całej metropolii „Silesia”

13.08.2012

Miasta Metropolii „Silesia” przygotowują się do przetargów na wybór firm, które zajmą się wywozem śmieci. Pierwsze ogłoszenia powinny pojawić się już jesienią tego roku. Górnośląski Związek Metropolitalny dąży do tego, aby przetargi te na terenie metropolii miały taką samą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Związek zamierza również prowadzić na swoim terenie wspólną kampanię informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców.

„Chcemy, aby miasta skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym ustaliły podobne zasady i mechanizmy ustalania opłat za wywóz odpadów. Chcemy też określić widełki racjonalnej wysokości opłat” – podkreśla przewodniczący GZM Dawid Kostempski. Związek dąży również do tego, by we wszystkich miastach metropolii obowiązywały takie same regulaminy utrzymania czystości i porządku. Wczoraj w tej sprawie w biurze GZM odbyło się spotkanie robocze poświęcone tym kwestiom. Następne zaplanowano pod koniec sierpnia. Przedstawiciele miast mają na nim rozmawiać o postępowaniach przetargowych.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach samorządy są obowiązane do przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Ustawa nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek organizowania przetargów na pobieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Samorządy będą również ustalać stawki opłat za wywóz śmieci. Według wstępnych deklaracji poszczególnych miast na terenie Metropolii „Silesia” mogą one wynosić od 12 do 18 złotych na jednego mieszkańca.

Aby wypełnić wymogi wchodzącej w życie tzw. ustawy śmieciowej rady gmin będą musiały w najbliższych miesiącach przyjąć aż osiem uchwał, tworzących procedury i regulujących zasady gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą śmieci stają się własnością – i zadaniem – gminy. Niewykluczone, że miasta metropolii „Silesia” przyjmą uchwały podobnej treści. Wtedy też zapadną ostateczne decyzje w sprawie wysokości opłat dla mieszkańców. Gminy mają możliwość wyboru czterech metod ich naliczania: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz od gospodarstwa domowego. Z deklaracji poszczególnych miast wynika, że większość gmin skupionych w GZM wybierze tzw. pogłówne, czyli wyliczy opłatę za wywóz odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jedynie Katowice i Chorzów zastanawiają się nad metodą drugą, czyli ustaleniem stawki w oparciu o zużytą wodę w danej nieruchomości. Wynika to z tego, że w stolicy województwa oprócz stałych mieszkańców, przez sporą część roku przebywa np. wielu studentów.

Większość miast skupionych w GZM przetargi na wywóz odpadów zamierza ogłosić w ostatnim kwartale br., lub najpóźniej na początku 2013 roku. „Czekamy na akty wykonawcze, które będą regulowały eksploatację instalacji do przetwarzania biologiczno-mechanicznego. Dzięki nim będziemy mogli ustalić szacowaną wielkość strumienia odpadów, a co za tym idzie oszacować koszty, jakie gmina będzie musiała na ten cel przeznaczyć – podkreśla w rozmowie z PAP wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Paweł Gocyła.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach każde województwo musi posiadać plan gospodarki odpadami. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego taki plan mają przyjąć, już po konsultacjach społecznych i poprawkach ministerstwa środowiska, pod koniec sierpnia br. Plan określa regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie oraz wskazuje, gdzie znajdą się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.