Zgłoś się na przegląd "Biskupickich pasji"

01.08.2012

Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic”, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach w porozumieniu z Radą Dzielnicy Biskupice zaprasza do zgłaszania kandydatur na przegląd Biskupickich pasji z okazji obchodów 770-lecia Biskupic.
 

Regulamin:

„BISKUPICKIE PASJE”

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem przeglądu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Program Aktywności Lokalnej, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach w porozumieniu z Radą Dzielnicy Biskupice. Celem Przeglądu jest przybliżenie pasji i hobby mieszkańców Biskupic.
2. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia 31 października 2012 r.
3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
4. Zgłoszenia lub prace prosimy dostarczyć do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu – Program Aktywności Lokalnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 2, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w godzinach pracy instytucji..

§ 2

Uczestnicy
1. W Przeglądzie mogę brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz niepełnoletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W celu weryfikacji danych Uczestnik Przeglądu jest zobowiązany do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mailowego;
3. Imiona i nazwiska uczestników mogą być ujawnione publicznie na stronie internetowej organizatora;
4. Przystąpienie do Przeglądu oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
5. Przystępując do Przeglądu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne:
a) Wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, oraz pracy nadesłanej w całości lub we fragmentach
6. Zezwolenie o którym mowa w ust 5 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) Utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo
b) wprowadzania do obrotu
c) publicznego udostępniania, wystawiania
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej
e) użyczania
f) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym ( m.in. udostępniania w Internecie, podczas festynu, w miejscach publicznie dostępnych w tym w siedzibie Organizatora, PAL i innych)
7. Uczestnik przystępując do Przeglądu oświadcza, że wykonane prace są jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.
8. Przegląd odbywa się w kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych
– uczniowie gimnazjów i szkoła ponadgimnazjalna
– mieszkańcy dzielnicy

§ 3

1. Każdy uczestnik dostarcza Organizatorowi opis wraz z dokumentacją fotograficzną do dnia 31.10.2012r. do godziny 15:00
2. Zgłaszane prace należy opisać:
imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora i przesłać na adres mailowy: pal@mopr.zabrze.pl lub dostarczyć osobiście do PAL przy ulicy Bytomskiej 82, Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 2 przy ul. Bytomskiej 28 oraz Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kossaka 23w godzinach pracy placówek.
3. Wystawa zebranych prac odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu oraz w Dzielnicowym Ośrodku Kultury. Termin wystawy zostanie ustalony po zgromadzeniu przez organizatorów potrzebnych materiałów.
4. Organizator informuje uczestników Przeglądu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Przeglądu zgody, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Wraz z przekazaniem opisu i fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa autorskie do nadesłanych materiałów pozostają własnością ich autorów. Z tego powodu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia ze względu na naruszenie praw autorskich albo wizerunkowych – uczestnik Przeglądu zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność z tytułu wad prawnych nadesłanych prac.

§ 5

1. Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Przeglądu z ważnych powodów.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Przeglądu.

Ośiwadczenie i plakat w załącznikach.