Zabrze przestrzenią rozwoju

Dotacje na dofinansowanie zabytków

04.07.2012

Prezydent Miasta Zabrze informuje, że na podstawie uchwały Nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.09.2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 października 2011 r., Nr 246, poz. 4124) w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zabrze mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.
 

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu miasta przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym / podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja z budżetu Miasta Zabrze może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja może być przyznana tylko na prace planowane.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na realizację prac, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23.07.2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), tj.:
1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 115,
17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania o udzielenie dotacji, zasady przekazania
i rozliczania dotacji zawiera w/w Uchwała Nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.09.2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.
Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2013 składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (pok. nr 508).
Formularze wniosków, a także umów i sprawozdań znajdują się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pok. nr 508) lub na stronie internetowej Urzędu www.zabrze.magistrat.pl – Urząd Miejski – Przewodnik Urzędowy – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2013:
• do 5 sierpnia 2012 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Miejski Konserwator Zabytków – Urszula Pawłowska,
Urząd Miejski w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7, V piętro, pok. 508
tel. 32 37-33-373, adres e-mail: sekretariat_bkz@um.zabrze.