MAPA AKUSTYCZNA MIASTA ZABRZE

28.06.2012

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU PN. „UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA”

W ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Mapy Akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji zarządzania i udostępniania” opracowano mapę akustyczną spełniającą wymagania zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25; poz. 150) oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/WE.
Przedmiotem projektu było opracowanie mapy akustycznej Miasta Zabrze, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIoT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrza. Mapa akustyczna ma na celu ustalenie stopnia narażenia na hałas w środowisku oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku, ponadto mapa akustyczna stanowi istotny element przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o mapę przyjęte zostaną plany działań eliminacji zagrożeń nadmiernym hałasem wybranych obszarów miasta.
Mapa akustyczna udostępniona została za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem www.pma.um.zabrze.pl. Dodatkowo mapa akustyczna jest również dostępna na płytach CD oraz w formie wydruków.
Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Zabrze. W ramach etapu przeprowadzone zostały pomiary poziomu hałasu drogowego w 50-ciu punktach pomiarowych, pomiary hałasu kolejowego w 10-ciu punktach pomiarowych, pomiary hałasu tramwajowego w 5-ciu punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze. Natomiast w trakcie drugiego etapu projektu zrealizowano m.in. wykonanie pomiarów hałasu przemysłowego dla 37 podmiotów gospodarczych, pozyskanie danych nieakustycznych, przygotowanie modelu akustyczno-geometrycznego terenu miasta, wykonanie części graficznej i części opisowej mapy akustycznej.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013, Działanie 5.4. Zarządzanie Środowiskiem) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wynosił 694 212,64 zł w tym koszty kwalifikowane 600 685,00zł oraz koszty niekwalifikowane 93 527,64zł.