Urząd Miejski w Zabrzu w projekcie "Kompetentni Urzędnicy"

27.06.2012

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KOMPETENTNI URZĘDNICY”Z dniem 28.02.2013 r. Urząd Miejski w Zabrzu w partnerstwie z Politechniką Śląską zakończył realizację projektu „Kompetentni Urzędnicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2011 r. – 28.02.2013 r.
Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski
w Zabrzu poprzez podwyższenie wśród pracowników kwalifikacji zawodowych
i interpersonalnych, jak również:
• poprawa relacji z klientem i udoskonalenie jakości obsługi klienta, a tym samym wzrost zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zabrzu,
• rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, efektywne informowanie mieszkańców o przejawach aktywności lokalnej, promowanie aktywności lokalnej i podmiotów działających w jej zakresie, zebranie i usystematyzowanie informacji
o podmiotach działających w zakresie aktywności lokalnej, inicjowanie dobrych praktyk, spotkań, wymiany doświadczeń, wspólnych inicjatyw na rzecz aktywności lokalnej. Efektem końcowym jest utworzenie narzędzia informatycznego – Mapy Aktywności Lokalnej dostępnego na stronie internetowej: www.mal.zabrze.pl
• poprawa jakości wydawanych decyzji administracyjnych.

Podczas realizacji projektu m.in.:
1. Przeszkolono ponad 1200 pracowników w zakresie:
• Polityki równych szans,
• Mapy Aktywności Lokalnej,
• Szkoleń specjalistycznych, w tym: Finanse i Analizy Finansowe, Podatki, Marketing Partnerski, Ochrona Środowiska, Procesy negocjacyjne, Fundusze unijne,
• Języków obcych,

• Technik komputerowych,
• Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
• Szkoleń miękkich z zakresu komunikacji, obsługi klienta, rozwoju umiejętności interpersonalnych,
• Szkolenia ABC Urzędnika (w tym: Prawo Administracyjne, Archiwizacja, Obsługa Kancelaryjna, Ochrona Danych Osobowych, Dostęp do Informacji Publicznej, Techniki Legislacyjne),
• Świadczenia usług elektronicznych.
2. Powstało narzędzie informatyczne – Mapa Aktywności Lokalnej oraz wprowadzono procedurę aktualizowania Mapy Aktywności Lokalnej.
Mapa Aktywności Lokalnej udostępniona jest na stronie internetowej www.mal.zabrze.pl. Służy do gromadzenia informacji o podmiotach działających w obszarze aktywności lokalnej, a tym samym przyczynia się do rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi, umożliwia efektywne informowanie mieszkańców o przejawach aktywności lokalnej, a także służyły promowaniu aktywności lokalnej i podmiotów działających w jej zakresie, zbieraniu i usystematyzowaniu informacji
o podmiotach działających w zakresie aktywności lokalnej, inicjowaniu dobrych praktyk – spotkań, wymiany doświadczeń, wspólnych inicjatyw na rzecz aktywności lokalnej.
3. Opracowano system monitorowania zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców Zabrza opracowano raport, z którego wynika wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Zabrzu w stosunku do roku 2008.