Zabrze przestrzenią rozwoju

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze

25.06.2012

W związku z wprowadzoną możliwością korzystania z Inicjatywy Jessica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu przystąpił do prac związanych z dostosowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do warunków INICJATYWY JESSICA.
 

Pożyczki JESSICA są udzielane zgodnie z Regulaminem Finansowania przez BOŚ S.A Projektów miejskich dostępnym wraz z dokumentacją na stronie www.bosbank.pl w zakładce Unia Europejska.
Jednym z koniecznych warunków do skorzystania z pożyczki INICJATYWY JESSICA jest wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.
Wobec powyższego informujemy , że jest możliwość poszerzenia istniejącego zakresu, dotychczas złożonych projektów lub złożenia nowych do Lprom Miasta Zabrze na lata 2007-2015r. w zakresie obszarów wyznaczonych w Lprom do rewitalizacji :
• DWA PRZYLEGAJĄCE DO SIEBIE OBSZARY MIASTA (A I C) WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
• OBSZAR B , NIE POSIADAJĄCY JESZCZE UCHWALONEGO MPZP ,
• OSIEDLE BORSIG,
• OSIEDLE ZANDKA,
• ORAZ GŁÓWNE ARTERIE ZABRZA – DOTYCZY OBIEKTÓW I TERENÓW ZWIĄZANYCH ADRESOWO Z ULICAMI :
• UL. WOLNOŚCI (CAŁA) – CZĘŚCIOWO OBJĘTA MPZP,
• UL. 3-GO MAJA (CAŁA) – CZĘŚCIOWO OBJĘTA MPZP,
• UL. ROOSEVELTA (CAŁA) – CZĘŚCIOWO OBJĘTA MPZP,
• UL. GEN. DE GAULLE’A (CAŁA) – CZĘŚCIOWO OBJĘTA MPZP.
• OBSZARY PRIORYTETOWE
• KWARTAŁ BRONIEWSKIEGO- POŚPIECHA
Zainteresowanych wpisujących się w Regulamin Finansowania BOŚ S.A Projektów miejskich oraz obszarów rewitalizacji Lprom Miasta Zabrze na lata 2007-2015r.
prosimy o zapoznanie się z ankietą JESSICA i kartą projektu_ ankieta lprom zabrze znajdującej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualności
oraz www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja w zakładce Dokumenty do pobrania.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety oraz karty projektu do 27 lipca 2012r. na adres poczty elektronicznej sekretariat_bpp@um.zabrze.pl, faksem pod nr (32) 37 33 580
lub dostarczyć osobiście do Biura Planowania Przestrzennego \ pok. 1-3 \ przy ulicy Piastowskiej 11 w Zabrzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 37 33 524.