Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego

11.06.2012

ZARZĄDZENIE NR 475/KS/2012 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2012 r. w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki.
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XV/167/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.,
zarządzam:
§ 1. Na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2012 r. w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki przyznaję środki finansowe w łącznej kwocie 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadań w następujący sposób:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu „Pro Futuro” na realizację projektu „Śląska ExtraSchicht” otrzymuje kwotę 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
2. Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki na realizację projektu „Święto Szlaku Zabytków Techniki w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” – edycja 2012” otrzymuje kwotę 76 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.