Konkurs na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

09.05.2012

ZARZĄDZENIE NR 369/WO/2012 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora n/w przedszkoli, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, placówek oświatowych.
Na podstawie art. 36a ust.1 i 2 w związku z art.5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
 

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
1)Przedszkola Nr 33 w Zabrzu, ul. Sobieskiego 3b,
2)Przedszkola Nr 35 w Zabrzu, ul. Chopina 26,
3)Przedszkola Nr 39 w Zabrzu, ul. Ks. H. Pobożnego 5,
4)Przedszkola Nr 43 w Zabrzu, ul. Klonowa 2,
5)Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zabrzu, ul. Lompy 78,
6)Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
7)Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu, ul. Tarnopolska 50,
8)Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12.
§ 2.
Informację o ogłoszeniu konkursów należy zamieścić na stronie internetowej organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 3.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Z dniem 31 sierpnia 2012 r. upływa okres kadencji na stanowisku dyrektora n/w przedszkoli, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, placówek oświatowych.
1)Przedszkola Nr 33 w Zabrzu, ul. Sobieskiego 3b,
2)Przedszkola Nr 35 w Zabrzu, ul. Chopina 26,
3)Przedszkola Nr 39 w Zabrzu, ul. Ks. H. Pobożnego 5,
4)Przedszkola Nr 43 w Zabrzu, ul. Klonowa 2,
5)Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zabrzu, ul. Lompy 78,
6)Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
7)Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu, ul. Tarnopolska 50,
8)Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12.
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej „konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, zwany dalej „konkursem”, ogłasza organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę”.
W tej sytuacji podpisanie zarządzenia jest zasadne.

Załącznik do Zarządzenia Nr 369/WO/2012
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 07.05.2012 r.

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora:

1. Przedszkola Nr 33 w Zabrzu, ul. Sobieskiego 3b,
2. Przedszkola Nr 35 w Zabrzu, ul. Chopina 26,
3. Przedszkola Nr 39 w Zabrzu, ul. Ks. H. Pobożnego 5,
4. Przedszkola Nr 43 w Zabrzu, ul. Klonowa 2,
5. Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zabrzu, ul. Lompy 78,
6. Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
7. Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu, ul. Tarnopolska 50,
8. Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu, ul. 3 Maja 12,
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.), tj.
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) – w przypadku Przedszkola Nr 33, Nr 35, Nr 39, Nr 43
ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

– w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 16

ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

– w przypadku Centrum Edukacji,

posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe,

– w przypadku Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1, Nr 2
ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku ,
o którym mowa w art.36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.).
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31.ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114,
z późn. zm.).
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
– stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3 a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63,poz. 425 z późn. zm.)
– w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki oświatowej,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Zabrzu”, w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Prezydent Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Zabrze. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.