XXIII Sesja Rady Miejskiej

08.05.2012

14 maja o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 13 projektów uchwał w następujących sprawach.

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2012 roku,
4) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy,
5) przystąpienia do realizacji projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap III” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”,
6) włączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte do publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14, funkcjonujących w jednym obiekcie przy ul. Korczoka 98 w Zabrzu,
7) połączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika z publicznym Gimnazjum Nr 21 im. Noblistów Polskich, funkcjonujących w jednym obiekcie przy ul. Gagarina 2 w Zabrzu i utworzenia Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu, ul. Gagarina 2,
8) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład,
9) zawierania porozumień pomiędzy Miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, które prowadzą lub zlecają prowadzenie środowiskowych domów samopomocy typu B i typu C,
10) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla obszaru położonego w rejonie ul. Cisowej i 3-go Maja,
11) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu za rok 2011,
12) zmiany uchwały nr XX/266/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek oraz cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach przez Prezydenta Miasta Zabrze,
13) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Górniczy Klub Sportowy "Walka Makoszowy" w Zabrzu, ul. Jaskółcza 40, 41-800 Zabrze.