Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli

07.05.2012

ZARZĄDZENIE NR 361/WO/2012 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora n/w przedszkoli.
 

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2 w związku z art.5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
1)Przedszkola Nr 3 w Zabrzu, ul. Św. Jana 8,
2)Przedszkola Nr 7 w Zabrzu, ul. Wolności 215,
3)Przedszkola Nr 9 w Zabrzu, ul. Matejki 64,
4)Przedszkola Nr 19 w Zabrzu, ul. Konopnickiej 1,
5)Przedszkola Nr 23 w Zabrzu, ul. Ślęczka 9,
6)Przedszkola Nr 24 w Zabrzu, ul. Strażacka 1,
7)Przedszkola Nr 29 w Zabrzu, ul. Paderewskiego 53,
8)Przedszkola Nr 32 w Zabrzu, ul. Ogórka 9.
§ 2.
Informację o ogłoszeniu konkursów należy zamieścić na stronie internetowej organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 3.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Z dniem 31 sierpnia 2012 r. upływa okres kadencji na stanowisku dyrektora n/w przedszkoli.
1)Przedszkola Nr 3 w Zabrzu, ul. Św. Jana 8,
2)Przedszkola Nr 7 w Zabrzu, ul. Wolności 215,
3)Przedszkola Nr 9 w Zabrzu, ul. Matejki 64,
4)Przedszkola Nr 19 w Zabrzu, ul. Konopnickiej 1,
5)Przedszkola Nr 23 w Zabrzu, ul. Ślęczka 9,
6)Przedszkola Nr 24 w Zabrzu, ul. Strażacka 1,
7)Przedszkola Nr 29 w Zabrzu, ul. Paderewskiego 53,
8)Przedszkola Nr 32 w Zabrzu, ul. Ogórka 9.
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej „konkurs na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, zwany dalej „konkursem”, ogłasza organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę”.
W tej sytuacji podpisanie zarządzenia jest zasadne.