Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

04.05.2012

ZARZĄDZENIE NR 357/KS/2012 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2012 r. w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki.
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XV/167/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
zarządzam
§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2012 roku w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki , którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Treść ogłoszenia, o którym mowa w §1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej powierza lub wspiera realizację w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy).

Załącznik do Zarządzenia Nr 357/KS/2012
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 2 maja 2012 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2012 roku w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki.
§ 1.
Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie organizacji wydarzeń promujących zabrzańskie obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki.
§ 2.
Zakres zadania publicznego:
1. Realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza.
2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących popularyzacji kultury zabrzańskiej i obiektów poprzemysłowych.
3. Realizacja promocji kulturowego dziedzictwa przemysłowego w zakresie prezentacji miasta Zabrze w kraju i poza jego granicami.
4. Realizacja projektów promujących osiągnięcia Zabrza w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.
5. Realizacja projektów z dziedziny kultury, których celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zabrza i regionu.
6. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze i regionu.
§ 3.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. Organizacje pozarządowe.
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4.
1. Na realizację zadania określonego w §1 przeznacza się w 2012 r. dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano w 2011 r. dotacje w kwocie 86.610 zł.
§ 5.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 25 maja 2012 r. oferty wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25) do sekretariatu Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.
2. W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (ważny 6 miesięcy) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) statut oferenta lub oświadczenie o aktualności statutu złożonego w otwartym konkursie ofert w 2011 roku;
3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera);
4) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
5) oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
4. Dofinansowanie zostanie przeznaczone tylko na zadania, które realizowane będą na rzecz miasta Zabrze lub jego mieszkańców.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
7. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
1) merytoryczne – wpływ realizacji zadania na wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta, nowatorstwo pod względem tematyki lub sposobu realizacji zadania, cykliczność zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania (oceniane w skali: 0-5);
2) społeczne – krąg odbiorców lub uczestników zadania, udział w realizacji zadania osób niepełnosprawnych lub mniejszości narodowych i etnicznych, udział partnerów, wolontariuszy, miejsce realizacji zadania oraz zasięg działań podejmowanych przy jego realizacji, (oceniane w skali: 0-5);
3) promocyjne – znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturalnego miasta Zabrza oraz osiągnięć artystycznych jego mieszkańców, stowarzyszeń oraz placówek i instytucji kultury w regionie, kraju i poza jego granicami (oceniane w skali: 0-5);
4) finansowe – rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania, odpłatny i nieodpłatny zakres realizacji zadania, udział środków własnych oferenta (oceniane w skali: 0-5);
5) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu działań, doświadczenie w realizacji zgłoszonego zadania (oceniane w skali: 0-5);
6) prawidłowość i terminowość rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-1).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 14.
9. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
10. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zawarcie stosownej umowy, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
§ 6.
Postanowienia końcowe:
1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 21 dni od upływu terminu ich składania.
2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przyznania dotacji na relizację zadań publicznych jest ostateczna i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
5. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
6. W przypadku przyznania dofinansowania w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizowanego zadania.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
8. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do 31 lipca 2012 roku.
9. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25)
10. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel. (32) 37-33-437, (32) 37-33-414.