OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU OGŁASZA KONKURS

11.04.2012

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU OGŁASZA XI KONKURS „ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE” POD NAZWĄ "Moje wymarzone wakacje".

 

I. Cele konkursu:
– propagowanie zdrowych form spędzania czasu wolnego
– ukazanie piękna przyrody i ciekawych miejsc, w których autorzy chcieliby się znaleźć
– rozbudzenie zainteresowań poznawczych, pobudzanie wyobraźni
 -rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem technik komputerowych
II. Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest imprezą otwartą. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I – III szkoły podstawowej
• klasy IV – VI szkoły podstawowej
• klasy gimnazjalne
2. Prace powinny być wykonane w ogólnie dostępnym programie grafiki komputerowej (bez skanowania) i zapisane w formacie .jpg.
3. Prace należy wydrukować w kolorze na formacie 10 cm x 15 cm.
4. Z tyłu prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły wraz z telefonem.
Z DOPISKIEM Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 w celach konkursu.
5. Do prac dołączyć płytkę opisaną numerem szkoły i nazwiskiem ucznia. Po konkursie płytki zostaną przesłane pocztą oświatową.
6. Prace należy dostarczyć na adres ogniska: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, ul. Opolska 29 tel/fax 271 54 45 w terminie do 18 maja 2012 r.
7. O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja zostanie umieszczona na www.opp3.zabrze.magistrat.pl
8. Przewidujemy dyplomy i nagrody dla uczniów i szkół, które nadeślą najlepsze prace.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez zgody autora oraz wykorzystanie ich do wystaw.
10. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.