Zachęcamy do załatwiana spraw urzędowych elektronicznie

14.03.2012

W związku z udostępnianymi przez Urząd Miejski w Zabrzu elektronicznymi usługami na platformie SEKAP, zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych elektronicznie. Platforma SEKAP dostępna jest pod internetowym adresem www.sekap.pl, gdzie poprzez zakładkę ‘Logowanie’ zakładamy skrzynkę kontaktową, poprzez którą realizowana jest elektroniczna komunikacja z Urzędem. Po zalogowaniu petent wybiera odpowiedni urząd, a następnie określoną usługę. Na platformie SEKAP dla mieszkańców Zabrza dostępne są usługi m.in. z zakresu podatków oraz działalności gospodarczej.
 

Osoby posiadające skrzynki kontaktowe na platformie SEKAP mogą korzystać z powiadomień e-mail o stanie załatwianych spraw, a obecnie, dzięki uruchomionej usłudze sms, otrzymywać informacje także w formie wiadomości tekstowych. By korzystać z tej bezpłatnej usługi wystarczy na swoim profilu uzupełnić dane telefonu komórkowego oraz włączyć opcję „Powiadomienia na SMS”. Po zapisaniu danych, za każdym razem, gdy na skrzynkę kontaktową SEKAP wpłynie nowa wiadomość, klient urzędu otrzymuje sms z informacją.

Do tej pory dużą barierą przy korzystaniu z elektronicznych usług była autoryzacja i potwierdzanie tożsamości osoby składającej e-wniosek. Zmiana przepisów o informatyzacji umożliwiła korzystanie z profilu zaufanego, który jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jest on tak samo ważny jak podpis odręczny i, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, można nim podpisywać każdy wniosek składany do urzędu drogą elektroniczną. Profil zaufany jest znacznie prostszą i tańszą metodą autoryzacji niż podpis elektroniczny, a by go uzyskać wystarczy tylko raz odwiedzić urząd.

Aby móc go używać wystarczy:
 – założyć konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP i złożyć wniosek o wydanie profilu,
 – potwierdzić swoje dane osobowe w punkcie potwierdzającym profile zaufane ( w Zabrzu jest to Urząd Skarbowy lub ZUS),
 – zalogować się do swojego konta na platformie SEKAP i powiązać je z kontem na e-PUAP.

Po wejściu w życie przepisów dot. profilu zaufanego dokumenty składane elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu można podpisywać na trzy sposoby:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,
2) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, który można uzyskać w Urzędzie Miejskim ( pokój 314 w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub pokój 106 w budynku przy ul. Wolności 286 ).

Więcej informacji na temat profilu zaufanego i e-administracji można uzyskać na stronach:
– Ogólnopolskiej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP: www.epuap.gov.pl
– Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego : www.sekap.pl
– Urzędu Miejskiego w Zabrzu, www.um.zabrze.pl, zakładka e – urząd

Jak podpisać dokument profilem zaufanym:

Posiadając już konto na platformie SEKAP należy się zalogować i powiązać je z kontem na e-PUAP:

Następnie wystarczy wybrać interesującą usługę i po wypełnieniu odpowiedniego formularza podpisać go profilem zaufanym:

System automatycznie przekieruje na stronę platformy ePUAP, gdzie należy wybrać opcję „podpisz profilem zaufanym”:

Po podpisaniu dokumentu ponownie następuje automatyczne przekierowanie na stronę platformy SEKAP.
Więcej na temat uruchomienia i konfiguracji skrzynki na platformie SEKAP mogą Państwo przeczytać pod adresem : https://www.sekap.pl/res/app/help/peup/sekap-pzp.html.
Pełna lista dostępnych usług umieszczona jest pod adresem :
https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3A…

W związku z powyższym jeszcze raz zachęcamy do prowadzenia korespondencji z Urzędem w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP, dzięki której można załatwić sprawy urzędowe przez internet.