Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2012-2015

13.03.2012

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015 przez Radę Miejską w Zabrzu:
 

do Sądu Okręgowego w Gliwicach 5 ławników,  do Sądu Rejonowego w Zabrzu 23 ławników w tym 18 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 5 kwietnia 2012 roku.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, a wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7, w Biurze Rady Miejskiej pok. 219 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.zabrze.pl.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania,
co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.
Można być ławnikiem tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, a zamieszkujących stale na danym terenie.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat
ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
(Sąd Okręgowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15)
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.