XXI Sesja Rady Miejskiej

05.03.2012

12 marca o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 12 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2012 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2012-2026,
3) nadania nowej nazwy dla ulicy – Strefowej,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Leona Kruczkowskiego 45 na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
5) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
6) wyrażenia zamiaru włączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte do publicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14, funkcjonujących w jednym obiekcie przy ul. Korczoka 98 w Zabrzu,
7) wyrażenia zamiaru połączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Jana Pawła II z publicznym Gimnazjum Nr 25, funkcjonujących w jednym obiekcie przy ul. Kotarbińskiego 18 w Zabrzu i utworzenia Zespołu Szkół Nr 19 w Zabrzu, ul. Kotarbińskiego 18,
8) wyrażenia zamiaru połączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika z publicznym Gimnazjum Nr 21 im. Noblistów Polskich, funkcjonujących w jednym obiekcie przy ul. Gagarina 2 w Zabrzu i utworzenia Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu, ul. Gagarina 2,
9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze,
10) podjęcia działań zmierzających do połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dla którego organizatorem jest Województwo Śląskie oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, dla której organizatorami są Gmina Zabrze i Województwo Śląskie w celu utworzenia wspólnej instytucji kultury, dla której organizatorami będą Gmina Zabrze i Województwo Śląskie,
11) powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Rejonowym w Zabrzu,
12) określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.