Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej

28.02.2012

ZARZĄDZENIE NR 156/KS/2012 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
zarządzam
§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Treść ogłoszenia, o którym mowa w paragrafie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, organ administracji publicznej powierza lub wspiera realizację w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy).

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/KS/2012
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 28 lutego 2012 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
§ 1.
1. Prezydent miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku w zakresie:
1) szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
2) organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3) prowadzenia zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży,
4) profilaktyki przez sport – prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych.
2. Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej, umożliwiających dzieciom, młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.
§ 2.
Zakres zadania:
1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, realizowane w szczególności poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych,
2) organizowanie obozów i zgrupowań sportowych,
3) organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie okręgowe i krajowe związki sportowe),
4) udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
5) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowane w szczególności poprzez organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
§ 3.
1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1)organizacje pozarządowe,
2)podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Do konkursu nie może być zgłoszona oferta na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej, jeśli na to zadanie została już przyznana dotacja zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/KS/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.01.2012 r.
§ 4.
1. Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się w 2012 roku dotacje w łącznej kwocie 503.900,00zł.
2. Na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku przeznaczono ogółem kwotę 1.746.000,00 zł,
3. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano w 2011 roku dotacje w kwocie 1.748.344,58 zł, a w 2010 roku dotacje w kwocie 1.663.428,00 zł.
§ 5.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w terminie do 21 dni od daty jego ogłoszenia do sekretariatu Wydziału Kultury i Sportu UM Zabrze na adres: ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze ( w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do UM w Zabrzu ). Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
2. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów);
2) statut lub oświadczenie o aktualności statutu oferenta, który został złożony w ofercie na konkurs na dotacje 2011 roku;
3) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
4) oświadczenie oferenta, że nie podlega on wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241);
5) aktualne wykazy:
a) wykaz wszystkich zawodników biorących udział w zadaniu zawierający: imię i nazwisko zawodnika, miejsce zamieszkania, rok urodzenia, kategorię wiekową. Zestawienie powinno być potwierdzone podpisem zawodnika (w przypadku dzieci podpisem rodzica/opiekuna prawnego) oraz osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu;
b) wykaz zawodników zgłoszonych do rozgrywek drużynowych (innych form rywalizacji) prowadzonych przez właściwy związek sportowy (wykaz ten powinien być potwierdzony przez związek sportowy); należy określić nazwę rozgrywek, kategorię wiekową drużyny (drużyn) – jeśli drużyna jest jednocześnie klasą sportową należy określić tę klasę i szkołę; dla sportów indywidualnych należy przedstawić listę zawodników zgłoszonych do współzawodnictwa sportowego, należy określić nazwę zawodów (cyklu turniejów lub tp.), kategorię wiekową;
6) harmonogram zajęć szkoleniowych, dla każdej grupy treningowej z osobna – podając miejsce treningów, liczbę godzin treningów, liczbę treningów w tygodniu, przedział godzinowy treningów, imię i nazwisko trenera wyznaczonego dla danej grupy treningowej (w przypadku grup zawodników, które są jednocześnie klasami sportowymi, należy te grupy wskazać);
7) w dyscyplinach drużynowych całoroczny harmonogram meczów (startów), z określeniem liczby kolejek ligowych planowanych do rozegrania w 2012 r , a w przypadku braku regularnych rozgrywek ligowych całoroczny plan udziału w zawodach (turniejach);
w dyscyplinach indywidualnych całoroczny harmonogram startów zawodników (udziałów w zawodach);
8) inne dokumenty uznane przez oferenta za ważne dla przedstawionej oferty.
3. W kosztorysie należy uwzględnić odrębnie koszty związane z udziałem w zawodach (rozgrywkach) zgodne z dołączonymi do oferty harmonogramami opisanymi w paragrafie 5, ustęp 2, punkt 7 .
4. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko:
1) zadania realizowane na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych,
2) zadania realizowane na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – mieszkańców Zabrza.
5. W ramach dotacji będzie można rozliczyć m.in.:
1) koszty wynagrodzeń trenerów, instruktorów, opiekunów do 45 % całości dotacji,
2) średnie, miesięczne wynagrodzenie brutto trenera (instruktora) w okresie realizowania treningów nie może być wyższe niż 1.200 zł,
3) koszty obsługi księgowej do 12 % całości dotacji.
6. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne – zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego przedsięwzięcia, jego zbieżność z celami zadania, osiągnięcia sportowe (oceniane w skali: 0-5),
2) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na działania realizowane w ramach zadania (oceniane w skali: 0-3),
3) promocyjne – promocja miasta przez sport, promocja zabrzańskich sportowców – w zależności od zasięgu oddziaływania: regionalnie, na terenie Polski lub za granicami Polski (oceniane w skali: 0-3),
4) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania: ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0-5),
5) organizacyjne – możliwość realizacji zadania, zasoby kadrowe (kwalifikacje i uprawnienia kadry realizującej zadanie, świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków), rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji oferowanego zadania, jakość wykonania zadania (oceniane w skali: 0-5),
6) analiza rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia środków przyznanych na realizację zadań w latach ubiegłych (oceniane w skali: 0-3).
9. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
10. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 13.
11. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
§ 6.
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje prezydent miasta Zabrze na podstawie opinii komisji konkursowej.
2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustala prezydent miasta w drodze zarządzenia.
3. Decyzja prezydenta miasta jest ostateczna.
4. Prezydent miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
7. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 24 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku .
8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu UM Zabrze (tel. 32-373-34-14, 32-373-34-40).