Apel do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

16.02.2012

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub innych podobnych elementach budynków.
 

W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów śnieżnych, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego zagrożenia.
Zgodnie z art. 61 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010.243.1623 j.t.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, (…) w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.